Toelichting op het aanmelden voor tentamens

 1. Het studentnummer is u toegekend bij de eerste inschrijving Bureau Schakelzone. Het is vermeld op uw bewijs van inschrijving.
 2. Gehuwde vrouwen dienen de naam op te geven zoals vermeld op het bewijs van inschrijving. U dient zich onder de opgegeven naam te kunnen legitimeren.
 3. Geboortenaam = meisjesnaam. Alleen in te vullen door gehuwde vrouwen. Dit in verband met de tenaamstelling van certificaten en getuigschriften.
 4. De cursusnaam vindt u op uw bewijs van inschrijving. Vult u per tentamen een afzonderlijk aanmeldingsformulier in.
 5. De cursuscode vindt u op uw bewijs van inschrijving.
 6. Hier geeft u indien van toepassing het Nederlandse of Vlaamse studiecentrum aan waar u tentamen wilt afleggen. NB: kijk op www.ou.nl/studiecentra voor de beschikbare openingstijden.
 7. Deelname aan een cbi-tentamen
  Cbi-tentamens vinden plaats in de Nederlandse en Vlaamse studiecentra.
  Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk twee weken voor de tentamendatum door de afdeling Tentaminering en certificering ontvangen te zijn.
  NB: voor tentamens af te leggen in het buitenland geldt een andere termijn. Zie hiervoor bij punt 10. Herkansing van een cbi-tentamen is pas mogelijk vijf dagen nadat de uitslag van het examenonderdeel is vastgesteld.
 8. Deelname aan een regulier schriftelijk tentamen, mondeling tentamen of een bijzondere verplichting (scriptie, opdracht, werkstuk, practicum e.d.) Raadpleeg de juiste sluitingsdata voor aanmelding.
  NB: aanmeldingen voor regulier schriftelijke en mondelinge tentamens, die na de sluitingsdatum door de afdeling Schakelzonetentaminering / Tentaminering en certificering zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
  Voor tentamens af te leggen in het buitenland geldt een andere termijn. Zie hiervoor bij 10.
 9. Met een eventuele voorkeursdatum en tijdstip zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Geef minstens drie voorkeuren op. Houd daarbij rekening met de cbi-tentamentijden van de studiecentra.
 10. Er kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen, waarmee bij de organisatie van een tentamen rekening moet worden gehouden. Gelieve hier nauwkeurig te omschrijven welke speciale voorzieningen gewenst zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een functiebeperking of (chronische) ziekte (zie www.ou.nl/drempelsweg) of bij het afleggen van een tentamen i.v.m. langdurig verblijf buiten Europa. Speciale voorzieningen dient u schriftelijk en voorzien van bewijsstukken uiterlijk acht weken voor de tentamenperiode aan te vragen bij de Commissie voor de Examens (CvE CenR). Zodra de Commissie hierover een positief besluit heeft genomen, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht en kunt u bij aanmelding volstaan met verwijzing naar het kenmerk van de betreffende brief.
 11. Voor tentaminering buiten Nederland en Vlaanderen geldt een sluitingsdatum voor aanmelding van acht weken voor een tentamenperiode (zie hiervoor het tentamenrooster).

Bureau Schakelzone Recht houdt bij of u alle tentamenkansen binnen uw inschrijftermijn hebt benut. Wanneer u alle tentamenkansen heeft benut en het tentamens niet heeft behaald dient u opnieuw in te schrijven voor de cursus.