Staats- en bestuursrecht II

Inhoud

De cursus Staats- en bestuursrecht II behandelt het bestuursrecht dat betrekking heeft op het bestuursprocesrecht, zoals de geschiedenis van rechtsbescherming tegen de overheid en de uitgangspunten van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De Algemene wet bestuursrecht speelt in dit verband een belangrijke rol, aangezien deze algemene regels geeft voor bezwaar, beroep en hoger beroep. De algemene en bijzondere vormen van bestuursrechtspraak en het algemeen bestuursprocesrecht komen in deze cursus uitgebreid aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter en de procedure bij de Nationale Ombudsman. Om de procedureregels van de Awb juist te kunnen hanteren is het belangrijk tevens kennis te hebben van een aantal kernbegrippen van die wet, zoals bestuursorgaan, belanghebbende, en besluit. De cursus besteedt derhalve expliciet aandacht aan deze begrippen. Het is de bedoeling dat de student zowel in theoretisch als in praktisch opzicht inzicht verwerft in de stof en daarbij leert aanvoelen hoe de rechter bij het formuleren of toepassen van regels er steeds naar streeft een regel te formuleren die zowel past in het rechtssysteem, alsook een praktische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus behandelt veel rechtspraak en laat de student aan de hand van (praktijkgerichte) open vragen meedenken.

Ingangseisen

U dient eerst de cursus Staats- en bestuursrecht I te volgen en daarna pas de cursus Staats- en bestuursrecht II. Onderwerpen die in staats- en bestuursrecht I aan de orde komen maken deel uit van de stof van staats- en bestuursrecht II en worden (behoudens een korte herhaling/opfrissing) als bekend verondersteld.

Tentaminering

De cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met meerkeuzevragen.

Begeleiding

Docenten: Mw. dr. mr. K. Albers en mw. mr. B. Aarrass

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze cursus als u Staats- en bestuursrecht I heeft afgerond. Deze cursus heeft een variabel startmoment, u kunt zich op elk gewenst moment inschrijven voor deze cursus. Hou hierbij wel rekening met het tentamenrooster!