Materieel strafrecht

Inhoud

Via het strafrecht heeft de overheid de mogelijkheid op te treden tegen ongewenst gedrag. Daarbij denkt men vaak in de eerste plaats aan moord en doodslag, geweld, inbraak en drugs. Maar ook gevaarlijk rijden of rijden zonder rijbewijs, fraude en milieuvervuiling vallen onder de werking van de strafwet. Verschillende strafwetten, waarvan het Wetboek van Strafrecht de belangrijkste is, bevatten allerlei verboden en geboden waaraan de burger zich dient te houden. Dit op straffe van een sanctie, zoals een vrijheidsstraf, taakstraf of geldboete. Als een burger een bepaald delict begaat, dan is de overheid bevoegd op te treden, maar zij is daarbij ook aan regels gebonden. Deze staan in het Wetboek van Strafvordering. De overheid heeft een scala aan dwangmiddelen tot haar beschikking, maar zij mag die pas tegen een burger gebruiken als er minimaal een redelijk vermoeden bestaat dat die burger zich aan dit strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Deze procedurele regels vormen het zogenaamde formele strafrecht. Dit is het onderwerp van de cursus Formeel strafrecht. De cursus Materieel strafrecht daarentegen behandelt het geheel aan regels op grond waarvan verschillende gedragingen strafbaar zijn en welke strafrechtelijke sancties opgelegd kunnen worden.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met open vragen.

Begeleiding

Docenten: Dhr. mr. M. Visser, dhr. mr. drs. R. Timmers, dhr. mr. L. Rommy en mw. mr. I. Braber.

Inschrijving

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven voor de cursus. Hou daarbij wel rekening met het tentamenrooster.