Bestuursrecht

Inhoud

Overzicht

Introductie

Als u in uw straat een braderie wilt organiseren, krijgt u te maken met het bestuursrecht. Dat geldt ook al u uw huis wilt verbouwen of een uitkering aanvraagt. In deze cursus staat de relatie tussen overheid en burger en het recht dat daarop van toepassing is centraal. U leert hoe de overheid op praktisch elk gebied regels heeft opgesteld die u in acht moet nemen. Maar ook dat de overheid zich bij het besturen eveneens aan bepaalde regels moet houden. De cursus geeft u niet alleen theoretisch inzicht, maar laat u zelf meedenken aan de hand van praktijkgerichte open vragen. Doordat er veel rechtspraak wordt behandeld, ontwikkelt u ‘gevoel’ voor juridische redeneringen.

Voorkennis

Verondersteld wordt kennis en vaardigheden die op het niveau van de bacheloropleiding hbo-Rechten zijn opgedaan.

Inhoud

In het dagelijks leven komt u vaak met de overheid en dus met het bestuursrecht in aanraking. U heeft er bijvoorbeeld mee te maken als een toeslag voor kinderopvang of een uitkering aanvraagt. Maar ook als u uw woning wil verbouwen, een bedrijf wil opstarten of met de buurtvereniging een braderie wil organiseren. In alle gevallen geldt dat van overheidswege regels zijn gesteld die u in acht moet nemen. Anderzijds moet ook de overheid zich bij het ‘besturen’ aan bepaalde regels houden. Deze relatie tussen overheid en burger en daarop van toepassing zijnde recht staan in de cursus Bestuursrecht.

De cursus geeft een actuele beschrijving van het algemeen deel van het bestuursrecht. Daarbij nemen de Algemene wet bestuursrecht, alsook de nog niet-gecodificeerde algemene regels en de rechtspraak een centrale plaats in. Aan de hand van wetgeving en voorbeelden uit de rechtspraak krijgt u antwoord op fundamentele vragen als:

  • welke rechtssubjecten kennen we in het bestuursrecht?
  • hoe komt het bestuur aan zijn bevoegdheden?
  • welke normen dient het bestuur in het verkeer met de burger en bij de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden in acht te nemen?
  • welke publiekrechtelijke rechtshandelingen kunnen worden onderscheiden?
  • in hoeverre is het publiekrecht van invloed op het privaatrechtelijk rechtshandelen van het bestuur?
  • welke instrumenten kan het bestuur hanteren ter handhaving van bestuursrecht en welke bijzondere normen gelden daarbij?

De cursus is inhoudelijk en onderwijskundig zodanig opgezet dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de stof en daarbij tevens leert ‘aanvoelen’ hoe de rechter tot een uitspraak komt. Deze moet er bij het toepassen van de (algemene) regels immers steeds naar streven een regel te formuleren die zowel past binnen het geldende rechtssysteem, alsook een praktische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus behandelt veel rechtspraak en laat u aan de hand van (praktijkgerichte) open vragen meedenken over de oplossing van een bestuursrechtelijk probleem. De cursus geeft u dus niet alleen juridische kennis, maar brengt u ook ‘gevoel’ bij voor juridische redeneringen en leert u bestuursrechtelijke problemen te herkennen en benoemen.

Tentaminering

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

Informatie over tentamendata vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Informatie over begeleidingsbijeenkomsten vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Docenten

Dhr. mr. J. Moree, dhr. dr. mr. I. Sewandono en dhr. mr. dr. S. Kole.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier cursussen, na toelating tot de Schakelzone Recht.

Informatie over inschrijving en het inschrijfformulier vindt u onder 'Over schakelzone - Inschrijfinformatie'.