Klacht, beroep of bezwaar

Klachten en geschillen

Als je te maken krijgt met een kwestie zoals ongewenst gedrag, een klacht hebt of het niet eens bent met een afgegeven beschikking kun je daar wat aan doen.
Je kunt in eerste instantie natuurlijk gaan praten met degene die de klacht veroorzaakt heeft of degene die verantwoordelijk is voor de afgegeven beslissing. Als dit niet helpt of als je hier moeite mee hebt kun je de klacht of het geschil (ook) via het “1-loket Klachten en geschillen” van de OU in behandeling laten nemen, door een e-mail te sturen naar 1-loketKlachtenengeschillen@ou.nl.
We onderscheiden 3 soorten klachten:
- Administratief beroep
- Bezwaar
- Klacht

Administratief beroep

Je kunt via het 1-loket Klachten en geschillen een administratief beroep instellen bij het College van beroep voor de examens tegen o.a. beslissingen van de Commissie voor de examens (CvE) of een examinator. Voorbeelden van een beslissing zijn: een individuele tentamenuitslag, een vrijstellingsbeslissing of een toelatingsbeslissing.
Je kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking in beroep gaan.
Meer informatie vindt je op: www.ou.nl/web/studeren/administratief-beroep

Bezwaar

Je kunt via het 1-loket Klachten en geschillen bezwaar maken tegen een beschikking, genomen door of namens het College van bestuur, waartegen geen (administratief) beroep mogelijk is. Deze beschikkingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld: de inschrijving, regelgeving, cursusgeld/curriculumvergoeding, of de afrondingstermijn.
Je kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking bezwaar instellen.
Kijk voor voorbeelden van een formeel bezwaarschrift, de Regeling behandeling bezwaren studenten en meer informatie op www.ou.nl/bezwaar

Klachten

Voor algemene klachten, waartegen je geen beroep of bezwaar kunt aantekenen, bijvoorbeeld over de dienstverlening of de wijze waarop je bent behandeld, kun je ook terecht bij het 1-loket Klachten en geschillen. Meld je klacht via het daarvoor bestemde meldingsformulier. 1-loket Klachten en geschillen beoordeelt door wie je klacht het beste kan worden afgehandeld. Indien de klacht doorgestuurd wordt naar de Klachtencommissie word je daarover geïnformeerd.
Kijk voor meer informatie op www.ou.nl/klachten of lees de Klachtenregeling.